Utvalgte Referanseprosjekter

Anfi del Mar/Anfi Gruppen

Strategi
Bakgrunn

To av Norscans partnere har arbeidet i ledende stillinger i Anfi del Mar på Gran Canaria som henholdsvis CEO og CFO, og har på denne bakgrunn etablert et langsiktig samarbeid med de norske eierinteressene som eier 50 % av selskapene i Anfi Gruppen gjennom selskapene Cricetus NV og Anfi International BV.

Bidrag

Norscan er engasjert som rådgiver for Anfi International og er representert i styret i Anfi selskapene.

Blom ASA

M&A Restrukturering
Bakgrunn

Selskapet var  etter flere år med store tap kommet i en akutt finansiell  situasjon. 

Bidrag

Norscan ble først engasjert for å selge selskapet, men rådet styret til at det først måtte foretas en restrukturering av selskapet. Norscan ble da engasjert som temporær CEO og ledet en  omstrukturering og tilpasning av selskapet. Hovedvekten lå på reduksjon av «overhead» og støttefunksjoner. Da restruktureringen var kommet godt i gang og begynte å gi resultater, kom det inn nye eiere  som utviklet selskapet videre.

Boen Parkett

M&A
Bakgrunn

Eierne av selskapet så mulighetene for å posisjonere selskapet som den ledende europeiske aktør og søkte i denne sammenheng en utenlandsk samarbeidspartner.

Bidrag

I samarbeid med Saga Corporate ble det gjennomført en strukturert søke- og salgsprosess. Identifikasjon av aktuelle industrielle og finansielle samarbeidspartnere ble gjennomført. Det ble utarbeidet salgsprospekt, gjennomført presentasjoner og gitt bistand i forhandlingene.

Løsningen ble en fusjon av Boen og et annet europeisk selskap i kombinasjon med et begrenset nedsalg av aksjer fra eierne av Boen. 

Dr. Techn Olav Olsen AS

Eierskap og kapital M&A
Bakgrunn

Selskapet stod overfor overgang fra et selskap med familiedominert eierskap til et selskap eid av de ansatte.

Bidrag

Norscan bistod eierfamilien i å klarlegge hvilke alternativer som eksisterte og deltok i forhandling med kjøpergruppen. Det ble identifisert en struktur og finansiell løsning på eierskiftet som tok hensyn til behovene til både de ansatte og den selgende familien. Som ledd i prosessen ble det også identifisert mulige eksterne samarbeidspartnere. 

Fosen Mekaniske Verksteder AS (FMV)

Eierskap og kapital Restrukturering
Bakgrunn

FMV hadde finansielle utfordringer knyttet til spesifikke skipskontrakter og selskapets egenkapitalsituasjon.

Bidrag

Norscan ble engasjert av daværende eier som styreleder og  finansdirektør. Pågående skipsleveranser ble sluttført samtidig som det ble etablert en ny eierstruktur som muliggjorde inngåelse av nye skipskontrakter. Dette medførte så salg til selskapet Bergen Group.

Memira/Norsk synskirurgi

Eierskap og kapital M&A Strategi
Bakgrunn

Eierne av Norsk synskirurgi hadde tilsvarende virksomheter i Sverige og Danmark med betydelig vekstpotensiale.

Bidrag

Norscan var sentral i utformingen og etableringen og organiseringen av et skandinavisk konsern, som fikk navnet Memira AB. Norscan søkte industrielle partnere og gjennomførte en rettet emisjon og nedsalg av vel 40% av aksjene til Investor Growth Capital.

OBOS

M&A Strategi
Bakgrunn

Norscan har løpende dialog og diskusjoner med ledelsen i OBOS vedrørende forretningsutvikling i OBOS konsernet.

Bidrag

Norscan var engasjert av OBOS som rådgiver ved kjøpet av forvaltningsselskapet Basale, ved salget av entreprenørbedriften Mika og kjøpet av Gårdpass.

Reiten & Co.

M&A Strategi
Bakgrunn

Private Equity selskapet Reiten &Co søkte investeringsmuligheter innen oljeservice/teknologi og innen annen industri. Norscan Partners har rådgivningsavtale med Reiten & Co for å bistå med å identifisere mulige investeringsobjekter.

Bidrag

Norscan har gjennom egen erfaring og nettverk god innsikt i og kontakt innen oljeservicebransjen så vel som i en rekke andre industrisektorer. Norscan har  identifisert en rekke investeringsmuligheter for Reiten &Co, herunder kjøpet av Malthus AS. Norscan bisto Reiten & Co og NEAS ASA ved salg av ingeniørvirksomheten i NEAS ASA til Sweco AS.

Synsam

Eierskap og kapital M&A Strategi
Bakgrunn

Som følge av store markedsmessig endringer i optikerbransjen hadde selskapet behov for strategisk reposisjonering som grunnlag for fremtidig vekst

Bidrag

Norscan var sentral i utvikling av ny strategisk plattform og medvirket til å omdanne kjeden fra franchise til en eierintegrert kjede . Gjennom management for hire CEO og CFO ble Synsam Invest etablert og kapitalisert for oppkjøp av butikker . Videre etablerte Norscan struktur og prisingsmodell for etablering av et nordisk konsern.

Troms Kraft

Eierskap og kapital
Bakgrunn

Som følg av store tap i selskapet og mistillit fra eiere og omverden til selskapets styre og ledelse besluttet eierne å iverksette en rettslig granskning av selskapet etter aksjeloven. Oppdraget besto av 6 ulike mandattema. Hovedfokus var rettet mot beslutninger og styring av foretaket. Straff- eller erstatningsforhold var ikke del av mandatet.

Bidrag

Norscan gjennomførte granskningen, i samarbeid med advokatfirmaet Grette, og baserte seg i stor grad på opparbeidet erfaring  som ledere og styremedlemmer i komplekse virksomheter. Rapporten kartla og beskrev hva som sviktet i styringen av Troms Kraft i perioden 1998-2012. Derved ga den bidrag til forbedringsarbeid hos eiere og i selskapet.

Veidekke

Strategi
Bakgrunn

Norscan har et over mange år hatt et løpende samarbeid med Veidekke i forbindelse med utviklingen av selskapets virksomhet.

Bidrag

Norscan har vært engasjert som rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter innenfor Veidekkes entreprenør og asfaltvirksomhet.